Privacyverklaring


Wetgeving

Wij respecteren de privacy van onze cliënten en bezoekers aan onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de eisen die de Autoriteit persoonsgegevens stelt.

Met deze privacyverklaring geeft Stabiel Budget invulling aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  

Bescherming van persoonsgegevens

Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor ons dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent onder andere dat uw gegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in deze Privacyverklaring, uw persoonsgegevens door ons beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien wij hier wettelijk toe verplicht wordt of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens u.  

Gegevensverwerking

Stabiel Budget verzamelt en verwerkt informatie van u (die u op onze website invoert) met als doel contact met u op te nemen voor een informatief gesprek.

Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met deze Privacyverklaring.  

Inzage, correctie en verwijderen persoonsgegevens

Uiteraard hebt u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Op verzoek van de betrokkene wordt een overzicht toegestuurd van de persoonlijke gegevens die in de archieven zijn opgeslagen (eenmalig). Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk en ondertekend verzoek daartoe indienen. Uw verzoek kunt u richten aan Stabiel Budget.  

Voor een meer uitgebreide versie van deze Privacyverklaring en ons Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.